Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

Aizpildot reģistrācijas veidlapu (“Reģistrācijas veidlapa”) un veicot maksājumu par dalību Pacientu pieredzes konferencē "Rūpes par cilvēku veselības aprūpē", (“Pasākums”) Jūs piekrītat šiem Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem (“Noteikumi”) un apņematies tos ievērot.

Pakalpojuma sniedzējs

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (“Organizators”)
reģistrācijas Nr. 40003457128
adrese: Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004
e-pasta adrese: pieredze@bkus.lv

Pakalpojuma apraksts

Veicot dalības maksas samaksu Jūs vai cita Jūsu norādīta persona iegūst tiesības piedalīties Pasākumā

Pakalpojuma cena

Kopējā dalības maksa ir norādīta Reģistrācijas veidlapā (“Dalības maksa”).

Maksājumi

Dalības maksas maksājumu Jūs varat veikt, izmantojot Reģistrācijas veidlapā norādītos maksāšanas veidus.

Dalības maksu Organizatora vārdā iekasē mitto.me platformas izstrādātājs SIA “ABC idea”, reģistrācijas numurs: 40103285126, juridiskā adrese: Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija, e-pasta adrese: mitto@mitto.me. SIA “ABC idea” Organizatora vārdā ir tiesības veikt Dalības maksas iekasēšanu no Jūsu vai Jūsu pārstāvētā uzņēmuma maksājumu kartes. SIA “ABC idea” nav atbildīga par Pasākuma norisi un tā atbilstību Pasākuma programmai.

Maksājumu apstrāde tiek veikta ar trešās personas – maksājumu pakalpojumu sniedzēja, starpniecību.

Pēc Reģistrācijas veidlapas pilnīgas aizpildīšanas un Dalības maksas maksājuma saņemšanas Jums uz Jūsu Reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts apstiprinājums par dalību Pasākumā. Organizators nav atbildīgs par ziņojuma nesaņemšanu, ja esat norādījis nepareizu e-pasta adresi.

Organizatoram ir tiesības atcelt rezervāciju dalībai Pasākumā bez iepriekšēja brīdinājuma un bez pienākuma atlīdzināt jebkādus tādēļ radušos zaudējumus, ja ir saņemta informācija no maksājuma kartes īpašnieka, maksājuma kartes izdevējbankas un/vai saņēmējbankas vai arī no cita ar maksājuma apstrādi saistīta uzņēmuma, kas liecina par maksājuma krāpniecisku raksturu vai maksātāja vai pieteiktā Pasākuma dalībnieka saistību ar krāpnieciskiem vai nelikumīgiem darījumiem.

Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

Pakalpojums tiek sniegts Reģistrācijas veidlapā norādītajā laikā un vietā un atbilstoši Reģistrācijas veidlapā norādītajai Pasākuma programmai.

Organizatoram ir tiesības vienpersoniski, ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms Pasākuma norises, veikt izmaiņas Pasākuma programmā, nodrošinot līdzvērtīgu programmu sākotnēji norādītajai. Par izmaiņām Pasākuma programmā Organizators Jūs nekavējoties informēs, nosūtot informāciju par izmaiņām uz Jūsu Reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.

Ārkārtas apstākļu rezultātā, ne mazāk kā 5 darba dienas pirms Pasākuma plānotās norises, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt izmaiņas Pasākuma norises laikā vai vietā, par ko Pakalpojumu sniedzējs nekavējoties Jūs informēs, nosūtot atbilstošu informāciju uz Jūsu Reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.

Dalības Pasākumā atsaukšanas noteikumi

Ja esat patērētājs, Jūs varat izmantot normatīvajos tiesību aktos noteiktās atteikuma tiesības, kas nozīmē tiesības 14 dienu laikā no Reģistrācijas veidlapas iesniegšanas brīža atsaukt savu dalību Pasākumā, nesniedzot nekādu pamatojumu un saņemot atpakaļ par dalību Pasākumā iemaksāto naudas summu.

Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja Pasākums ir uzsākts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, un Jūs līdz Pasākuma beigām neesat izmantojis atteikuma tiesības.

Atteikuma tiesības nevar izmantot attiecībā uz izmitināšanas (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums līdz atteikuma tiesību termiņa beigām jāiesniedz vai jānosūta uz Organizatora adresi: pieredze@bkus.lv paziņojums, kurā nepārprotami izteikta Jūsu vēlme izmantot atteikuma tiesības.

Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Organizators Jums atmaksās visus no Jums saņemtos maksājumus 14 dienu laikā no dienas, kad Organizators tika informēts par Jūsu lēmumu atteikties no dalības Pasākumā. Dalības maksas atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu samaksas veidu, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu saņemt to citā veidā. Par Dalības maksas atmaksāšanu nekāda maksa netiks iekasēta.

Gadījumā, ja neesat patērētājs, Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības, bet varat atsaukt savu vai citas Jūsu pieteiktās personas dalību Pasākumā, ievērojot šādus nosacījumus:

ja Jūsu paziņojums par dalības Pasākumā atsaukšanu saņemts līdz 2022. gada 21. aprīlim, tiks piemērota atcelšanas maksa EUR 5 apmērā;

ja Jūsu paziņojums par dalības Pasākumā atsaukšanu saņemts pēc 2022. gada 22. aprīļa, Dalības maksa netiks atmaksāta.

Paziņojumu par dalības Pasākumā atsaukšanu jānosūta Organizatoram uz e-pasta adresi pieredze@bkus.lv.

Jums ir tiesības aizstāt Pasākumā pieteikto dalībnieku ar citu personu, par to savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms Pasākuma, informējot Organziatoru, nosūtot paziņojumu par dalībnieka nomaiņu uz e-pasta adresi: pieredze@bkus.lv.

Personu, kas veic Dalības maksas samaksu, mainīt nav iespējams.

Nobeiguma noteikumi

Jebkurš paziņojums, kas nosūtīts uz šajos Noteikumos norādīto Organizatora e-pasta adresi, uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā, ja nosūtīts darba dienā līdz plkst. 15.00, vai nākamajā darba dienā, ja nosūtīts darba dienā pēc plkst. 15.00 vai brīvdienā.

Jautājumu vai pretenziju gadījumā saistībā ar Pasākuma norisi, lūdzu, vēršaties pie Organizatora, izmantojot šajos Noteikumos norādīto kontaktinformāciju.

Tiesībām un saistībām, kas izriet no šiem Noteikumiem, piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie tiesību akti.

 

Atteikuma tiesību veidlapa - pieteikums par atteikumu

(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no pakalpojuma)

Datums: _______________

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Pakalpojuma sniedzēja adrese: Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004

Pakalpojuma sniedzēja tālruņa numurs: 80708866

Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adrese: pieredze@bkus.lv

Patērētāja vārds, uzvārds: _____________________________________________

Patērētāja adrese: ___________________________________________________

Pakalpojums: _______________________________________________________

Pasūtījuma veikšanas/līguma noslēgšanas datums: _________________________

Patērētāja paziņojums par atteikumu: paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par zemāk iepriekš norādītā pakalpojuma pasūtīšanu.

Patērētāja paraksts (ja veidlapa tiek nosūtīta pa pastu): ____________________

Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pasūtījumu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam nosūtīt uz VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” adresi: Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004, vai e-pasta adresi: pieredze@bkus.lv.